Đóng

Tin tức - Tiến độ

03/01/2024

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công – Khu A”

Ngày 27/12/2022, Bộ Tài Nguyên Và Môi trường đã ký Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công – Khu A”

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công – Khu A”

  • Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư: nước thải, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung và những tác động khác.
  • Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
  • Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng. Chương trình giám sát chất lượng nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành
  • Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác

QĐPD 3729-qd-btnmt_Signed